BOARD

Hua Zhang President
Wanzhen Cheng council
Hong Fu council
Yundan Guo council
Zhaomin Jin council
Guojun Li council
Jinke Qin Council
Zhenfeng Zhang Council
Yi Zhu Council

SUPERVISORY COMMITTEE

Jie Ni Supervisor
Qun Li Supervisor
Jianhong Jiang Supervisor